Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, u daljem tekstu: “Zakon”) i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, rukovalac: benjo Energy d.o.o. Beograd, Braće Kovač 23, MB  21837733 (dalje: “Rukovalac”), izdaje sledeće

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI ("Obaveštenje")

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost korisnika usluga kod Rukovaoca dalje: (“Korisnici”), kao i da ih informiše o njihovim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o rukovaocu: Benjo Energy d.o.o.
Adresa: Braće Kovač 23, 11010, Beograd
Matični broj: 21837733
Web adresa: www.benjoenergy.com
Kontakt telefon: +381 69 620 400
Kontakt mail: info@benjoenergy.com

Podaci o ličnosti koji se obrađuju
Ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, broj mobilnog telefona, e- mail

Napomena: podaci u vezi sa platnom karticom koje korisnik unosi nisu dostupni rukovaocu, već isključivo payment provider-u WS Pay.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka
Podaci se obrađuju u svrhu pružanja usluge korišćenje mesta za punjenje električnog vozila pomoću platforme  pružaoca usluga (Rukovaoca) za naknadu koja se plaća putem platnih kartica, a  po ceni koja je vidno istaknuta na platforni za punjenje električnih vozila.

Pravni osnov obrade jeste: 
Pristanak lica na koje se podaci odnose, shodno odredbi člana 12, stav 1, tačka 1 ZPL

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose, shodno odredbi člana 12, stav 1, tačka 2 ZPL

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju
Podaci se iznose u EU.

Obrađivač
Podatke o korisnicima obrađuje playment provider WS Pay i vlasnici električnih punjača.

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje
Podaci se čuvaju 3 godine od dana prestanka korišćenja usluge.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju
Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu info@benjoenergy.com

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Korisnik može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora
Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje Ugovora o radu.

 

Mere radi zaštite podataka o ličnosti

Tehničke mere:
Zbirka podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu zbirku podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije su zaključavaju. Obrađivač preduzima sve druge mere u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koje u konkretnoj situaciji neophodne i potrebne.

Organizaocione mere:
Izdato je Obaveštenje o obradi podataka i Evidencija o istoj.

Kadrovske mere:
Zaposleni koji je ovlašćen da obrađuje podatke o ličnosti, odnosno ima pristup podacima o ličnosti obavezan je na čuvanje poverljivosti podatka, a što je definisano Ugovorom o radu i Ugovorom o dopunskom radu.

Rukovalac