Opšti uslovi korišćenja

Tokom korišćenja usluga primenjuju se ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja, uključujući i sve pozitivne pravne propise Republike Srbije. benjo Energy d.o.o. zadržava pravo promene ovih Opštih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Korisnik može biti pravno ili fizičko lice, smatra se da je svaki Korisnik upoznat i da je prihvatio ove Opšte uslove korišćenja samim korišćenjem usluge na koju se odnose.

Pružalac usluge:
Benjo Energy d.o.o.

Adresa: Braće Kovač 23, 11010, Beograd

Delatnost: Računarsko programiranje
Šifra delatnosti: 6201

Matični broj: 21837733
Poreski broj: 113278701
Web adresa: www.benjoenergy.com

Kontakt telefon: +381 69 620 400
Kontakt mail: info@benjoenergy.com

Kontakt podaci – korisnički servis

Korisnici nas mogu kontaktirati putem e-maila na info@benjoenergy.com ili putem telefona broj 0643132730.

Informacije o uslugama

Usluga predstavlja pravo korisnika na korišćenje mesta za punjenje električnog vozila pomoću platforme  pružaoca usluga za naknadu koja se plaća putem platnih kartica, a  po ceni koja je vidno istaknuta na platforni za punjenje električnih vozila (sekcija cena usluga). 

Mesto za punjenje električnog vozila je mesto na kome je dostupno punjenje električnog vozila korišćenjem punjača za električne automobile koji je obezbedio Benjo Energy d.o.o. ili vlasnik električnog punjača.

Korisnik je lice koje upravlja motornim vozilom i/ili vlasnik motornog vozila.

Cena usluga

Prikazane cene su u dinarima (RSD) sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV) i važe samo za odabrani konektor punjača. Nakon unošenja podataka sa platne kartice, biće izvršena transakcija u iznosu od 1 RSD radi provere validnosti platne kartice. Povraćaj sredstava u iznou od 1 RSD, će se zatim automatski izvršiti na račun korisnika kartice. Pre početka procesa punjenja korisniku će biti prikazani parametri koji će uticati na izračunavanje konačne cene punjenja (kao što je recimo vreme punjenja).

Izjava o konverziji (Currency conversion statement)

All payments will be effected in Serbian currency – Dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained trough the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National bank.

When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Načini korišćenja usluga

Usluga se može koristiti na dva načina:

Prvi način:
Korisnik ukoliko želi može instalirati aplikaciju pomoću koje će koristiti uslugu. Potrebno je da korisnik izvrši registraciju na predmetnoj aplikaciji, unošenjem imena i prezimena, e-mail i broja mobilnog telefona. Da bi registracija bila uspešna, te da bi korisnik mogao da koristi uslugu potrebo je da se upozna i saglasi sa ovim Opštim uslovima korišćenja, kao i sa Obaveštenjem o obradi podataka.

Drugi način:
Korisnik platformi može pristupiti i bez instaliranja aplikacije, putem web stranice. Potrebno je da korisnik skenira QR CODE istaknut na mestu za punjenje, nakon čega će mu biti dostupna platforma i moći će da koristi uslugu. Tom prilikom korisnik će uneti sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, državu, broj mobilnog telefona, e-mail, broj platne kartice, datum važenja platne kartice i kontrolni broj kartice.Svi navedeni podaci se unose putem web stranice payment provider-a WS Pay. Kako bi korisnik mogao da koristi uslugu potrebo je da se upozna i saglasi sa ovim Opštim uslovima korišćenja, kao i sa Obaveštenjem o obradi podataka.

Reklamacija

Korisnik može da uputi reklamaciju na usluge pružene od strane Benjo Energy d.o.o. koje nisu u skladu sa ovde navedenim Opštim uslovima korišćenja slanjem e-maila na e-mail adresu info@benjoenergy.com. Korisnik je dužan da dostavi elektronski račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini usluge na koju podnosi reklamaciju. Po prijemu reklamacije Benjo Energy d.o.o. će izdati pisanu potvrdu ili će elektronskim putem obavestiti korisnika o prijemu reklamacije. Pisanim ili elektronskim putem Benjo Energy d.o.o. će odgovoriti na podnetu reklamaciju u zakonom propisanom roku. Odgovor će sadržati odluku da li Benjo Energy d.o.o. prihvata reklamaciju, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Detaljna prava korisnika u vezi sa postpkom reklamacije uređena su opštem aktu- Pravilnik o reklamacijama koji je dostupan na web stranici www.benjoenergy.com.

Obaveze korisnika

Prilikom korišćenja punjača za električne automobile korisnik je u obavezi da se pažljivo pridržava uputstava za upotrebu koji su vidno istaknuti na svakom punjaču.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za štetu koja je nastala zbog nepoštovanja uputstva za upotrebu i obavezuje se da će pružaocu usluga u celosti nadoknaditi nastalu štetu.

Korisnik se obavezuje da će ukoliko primeti bilo kakvu neispravnost ili problem prilikom korišćenja punjača, odmah obustaviti upotrebu istog i bez odlaganja obavestiti pružaoca usluga (Benjo Energy d.o.o.).

Korisnik je obavezan da svu opremu i instalacije električnog vozila koje se puni održava u ispravnom stanju tako da u svakom trenutku zadovoljavaju zahteve utvrđene propisima.

Ograničenje odgovornosti

Benjo energy d.o.o. se oslobađa odgovornosti za kvarove na infrastrukturi (pad mreže, pad napona, pad interneta), funkcionalnosti usluge punjenja ili greške prilikom punjenja, kao i za slučaj nedostataka u radu platforme.

Kapacitet punjenja električnog automobila zavisi od više faktora kao što su stanje baterije električnog automobila i njena trenutna napunjenost. U skladu sa tim, Benjo Energy d.o.o. ne može da garantuje punjenje maksimalnog kapaciteta u toku celog punjenja električnog automobila.

Benjo Energy d.o.o. nije odgovoran za stabilnost elektroenergetskog sistema.

Benjo Energy d.o.o. kao pružalac usluga ima pravo da u bilo kom trenutku prekine uslugu ili ograniči uslugu korisniku ukoliko proceni da korisnik na bilo koji način ne poštuje uslove korišćenja ili zloupotrebljava platformu/opremu. Ukoliko je u tom trenutku načinjena materijalna šteta pružaocu usluga ili trećoj strani korisnik je dužan da istu nadoknadi.

Benjo energy d.o.o. se oslobađa odgovornosti za slučaj privremene ili trajne nemogućnosti korišćenja pojedinih električnih punjača.

Isključuje se odgovornost Benjo energy d.o.o. za štetu koja bi eventualno mogla biti prouzrokovana korisnicima ili trećim licima usled korišćenja usluge definisane ovim Opštim uslovima korišćenja, posebno šteta prouzrokovana nepažnjom.

Povraćaj sredstava

U slučaju postojanja osnova za povraćaj sredstava kupcu za neizvršenu uslugu, Benjo Energy d.o.o. se obavezuje da će povraćaj sredstava vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev pružaoca usluga obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice (ukoliko je usluga plaćena nekom od platnih kartica).

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Benjo Energy d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Korisnici se sa Obavestenjem o obradi podataka mogy detaljno upoznati na samoj platformi ili web stranici www.benjoenergy.com.

Korisniku poruke marketinškog karaktera neće biti dostavljane bez njegove izričite saglasnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Plaćanje se vrši putem payment provider-a WS Pay.